• Zaloguj się
  • Szuflada

Regulamin

I. DEFINICJE

Serwis maniaurzadzania.pl - serwis internetowy, portal internetowy o tematyce związanej z aranżacją i projektowaniem wnętrz, prezentujący ofertę luksusowych marek sektora wnętrzarskiego, umożliwiający swoim użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji i doświadczeń, zamieszczanie galerii zdjęć.


Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z serwisu maniaurzadzania.pl, która wypełniła formularz rejestracji i zaakceptowała niniejszy Regulamin

Profil – zbiór informacji o użytkowniku zapisany w serwisie maniaurzadzania.pl i udostępnionych dobrowolnie przez Użytkownika, zawierający dane osobowe, kontaktowe, adres email oraz inne podstawowe informacje określające zainteresowania i aktywność użytkownika.

Materiały - teksty, zdjęcia, filmy, pliki wideo oraz wszelkie inne treści umieszczane przez Użytkowników w Serwisie.

News – najświeższe, aktualne informacje zamieszczane w serwisie maniaurzadzania.pl

Newsletter - system serwisu maniaurzadzania.pl informujący za pomocą krótkiego e-maila zarejestrowanych użytkowników serwisu o aktualnych wydarzeniach ze świata architektury, konkursach, przetargach, nowościach firmowych

Forum – forum dyskusyjne i czat, służące do wymiany poglądów, opinii i doświadczeń internautów tematycznie związanych z serwisem maniaurzadzania.pl

Galeria – galeria zdjęć i galeria plików wideo umożliwiająca przeglądanie, dodawanie oraz prezentację na stronach portalu maniaurzadzania.pl zdjęć oraz filmów wideo.

Inspiracja - artykuł

Reklamodawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamieszczająca w serwisie ogłoszenie płatne.

Reklama - ogłoszenie płatne zamieszczone w serwisie maniaurzadzania.pl

Regulamin – regulamin określający warunki korzystania z serwisu maniaurzadzania.pl


II. PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Każde zalogowanie się na stronę Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób nie naruszający przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.
3. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz korzystanie z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników .

III. ZASADY DZIAŁANIA SERWISU

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego maniaurzadzania.pl
2. Właścicielem i wydawcą serwisu maniaurzadzania.pl. jest wydawnistwo GAMMA MEDIA Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie, Rynek Glówny 28, 31-010 Kraków
3. Wszelkie prawa do zarządzania i pobierania pożytków z serwisu maniaurzadzania.pl. przysługują wyłącznie Wydawnictwu, właścicielowi serwisu internetowego maniaurzadzania.pl.
4. Korzystanie z serwisu maniaurzadzania.pl. jest bezpłatne, chyba że odrębna umowa zawarta z Użytkownikiem lub Reklamodawcą stanowi inaczej.
5. Redakcja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść reklam zawartych w serwisie maniaurzadzania.pl. Odpowiedzialność tę ponoszą wyłącznie ich ogłoszeniodawcy.
6. Użytkownik rejestrując się i udostępniając w serwisie maniaurzadzania.pl dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych.
8. Użytkownik ma dostęp do swoich danych osobowych w celu ich poprawienia lub zmiany.
9. Zamieszczenie przez Użytkowników w serwisie maniaurzadzania.pl swoich danych osobowych uprawnia wydawnictwo do skontaktowania się z użytkownikiem w celach marketingowych.
10. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwisu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych oraz niezbędnymi pracami techniczno-konserwacyjnymi, a także jakiejkolwiek innej odpowiedzialności związanej z działaniem serwisu. Użytkownikowi nie przysługują wobec wydawnictwa jakiekolwiek roszczenia związane z działaniem serwisu maniaurzadzania.pl
11.
a) Warunkiem zamieszczenia galerii zdjęć i galerii wideo w serwisie maniaurzadzania.pl jest wypełnienie formularza rejestracyjnego w celu założenia indywidualnego profilu Użytkownika zawierającego zgodę na wykorzystanie zdjęć i plików wideo przez Wydawnictwo w serwisie maniaurzadzania.pl
b) Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż każde zalogowanie do serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
c) Wypełniając formularze Użytkownik oświadcza, że: a. podane w nich dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, b. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
d) Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób, który nie narusza praw osób trzecich oraz przepisów prawa.
e) Użytkownik oświadcza, że ma pełne prawa autorskie do publikowanych zdjęć i plików wideo lub ma prawa do korzystania z tych zdjęć i plików wideo (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania w systemie on-line;
f) Użytkownikowi za zamieszczenie galerii zdjęć oraz materiałów z nimi związanych nie przysługuje wynagrodzenie.
g) Z chwilą zamieszczenia przez użytkownika danych, zdjęć, plików wideo w serwisie maniaurzadzania.pl, użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, zrozumiał jego treść i zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu maniaurzadzania.pl
12.
Wydawca zastrzega sobie prawo do nie publikowania (i blokowania) galerii zdjęć Użytkownika, blokowania dostępu do określonych materiałów i ich usuwania, jeżeli ich treść lub charakter jest bezprawny lub niezgodny z zasadami współżycia społecznego, profilu portalu, wulgarny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, łamiący prawo, w tym w szczególności nawołujący lub ukazujący przemoc, nienawiść rasową, wyznaniową, etniczną, propagującą treści faszystowskie, nazistowskie i inne zakazane.
13.
Wydawca zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub powiększenia zdjęć, do redagowania i skracania tekstów, a także - w przypadku plików wideo - do obróbki dźwięku lub/i obrazu lub innej obróbki cyfrowej, celem dostosowania materiałów do wymogów serwisu, oraz zamieszczania ich w innych portalach/serwisach celem reklamy serwisu maniaurzadzania.pl , w szczególności na innych stronach www, należących do wydawcy.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystanie serwisu maniaurzadzania.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze i pytania, dotyczące działania serwisu maniaurzadzania.pl prosimy kierować na adres redakcja@maniaurzadzania.pl lub też zgłaszać listownie na adres wydawcy.
4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez wcześniejszego indywidualnego informowania o tym Użytkowników i Reklamodawców (ogłoszeniodawców). Wszelkie zmiany obowiązują od chwili ich opublikowania w serwisie. Na stronie internetowej maniaurzadzania.pl zawsze dostępna jest aktualna wersja Regulaminu.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go w serwisie maniaurzadzania.pl


* - w przypadku osoby niepełnoletniej – formularz wypełniają rodzice i oni ponoszą odpowiedzialność za korzystanie z Portalu niezgodne z zasadami niniejszego Regulaminu
top
X